සංචරණ සීමා පනවා ඇති කාලය තුල ජංගම රථ මඟින් අත්‍යඅවශ්‍ය භාණ්ඩ ප්‍රවාහණය සඳහා බලපත්‍ර ලාභීන් - ( ඉබ්බාගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය )  ඔබ ප්‍රදේශයට පැමිණෙන මෙම ජංගම රථ මඟින් ඔබට අවශ්‍ය අත්‍යඅවශ්‍ය පාරිභෝගික භාණ්ඩ මිලදී ගත හැක.

WhatsApp Image 2021 06 12 at 08.07.16 1WhatsApp Image 2021 06 12 at 08.07.16WhatsApp Image 2021 06 12 at 08.07.17

News & Events

Scroll To Top