අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

පුවත් සහ සිදුවීම්

10
පෙබ2020
72 වන ජාතික නිදහස් උත්සවය සැමරීම

72 වන ජාතික නිදහස් උත්සවය සැමරීම

72 වන ජාතික නිදහස් උත්සවය සැමරීම ,ප්‍රාදේශීය...

18
මාර්2019
ලේ දන් දීමේ වැඩසටහන

ලේ දන් දීමේ වැඩසටහන

ඉබ්බාගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයීය ගිණුම් අංශයේ කව...

08
පෙබ2019
කාර්යාල ඵලදායිතා දින විශේෂ වැඩසටහන

කාර්යාල ඵලදායිතා දින විශේෂ වැඩසටහන

   කාර්යාලීය ඵලදායිතාවය ඉහල නැංවීම අරමුණු කොට...

Scroll To Top